Preklad

Vyhotovujem úradné, aj neúradné preklady z rôznych oblastí

Preklad, ktorý má slúžiť na oficiálne účely a bude použitý v úradnom styku musí byť vytvorený úradným prekladateľom, oprávneným na takúto činnosť Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný prekladateľ deklaruje svojim podpisom a odtlačkom pečiatky, že preklad je zhodný s pôvodným dokumentom. Prekladané dokumenty sa neoddeliteľne zviažu trikolórou s prekladom, preto odporúčam dopredu zistiť, či budete potrebovať originál dokumentu, resp. jeho notárom overenú kópiu, alebo obyčajnú fotokópiu. Na základe toho mi môžete originály priniesť osobne, resp. zaslať poštou, alebo poslať mailom (ak Vám stačí zviazať preklad s bežnou kópiou). Ak si nie ste istí, odporúčam spojiť sa s úradom, alebo inštitúciou, ktorému preklad predložíte a vyhnete sa tak možnosti, že úrad daný preklad nebude akceptovať.

 

NAJČASTEJŠIE TYPY ÚRADNÝCH PREKLADOV:

Výpis z registra trestov

Diplom

Pracovná a obchodná zmluva

Vysvedčenie

Dodatok k vysvedčeniu

Rodný list

Sobášny list

Súdne rozhodnutie

Splnomocnenie

Bankový výpis

Potvrdenie o škodovom priebehu

a mnoho iných

Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Predtým ako môže byť verejná listina použitá v inej krajine ako tej, ktorá ju vydala, musí byť overený jej pôvod a práve na to nám slúži apostila. Apostila predstavuje vyššiu formu osvedčenia dokumentu, alebo osoby (úradného prekladateľa, notára). Nahradzuje tzv. superlegalizáciu a úradný dokument tak apostiláciou môžeme použiť bez ďalšieho overenia na území krajín, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile. Ak bude dokument použitý v krajine, ktorá nie je súčasťou Dohovoru o Apostile, je potrebné listiny osvedčiť aj na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Apostila je doložka, spravidla jeden list papiera, kde je 10 štandardizovaných a očíslovaných bodov, ktoré potvrdzujú pravosť priloženého dokumentu.

Vzor apostily

 

Viac informácii o apostilácii dokumentov, ako aj praktické príklady ako postupovať, nájdete na tomto odkaze:

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-manual_osvedcovania_dokladov__prakticke_rady_priklady