O mne

Prekladu bežných, aj odborných textov sa venujem od roku 2014, od roku 2019 som zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 951154 ako tlmočník a 971396 ako prekladateľ z anglického do slovenského jazyka a naopak.

Prekladám texty hlavne z oblastí: právo, marketing, webstránky, obchodná korešpondencia, europrojekty a grantové žiadosti, verejná správa, žurnalistické žánre, textilníctvo, manuály, poľnohospodárstvo, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch, história a iné.

Okrem prekladu poskytujem aj tlmočnícke služby (konzekutívne, simultánne a sprievodcovské tlmočenie, šušotáž) a jazykové korektúry.

Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky – odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo – Anglický jazyk a kultúra